Sứ Mệnh

Giảng dạy Lẽ Thật và gây dựng Thân Thể của Đấng Christ trong tình yêu thương để phát triển cộng động trở nên tạo vật mới trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Lớp Học Kinh Thánh

Học trên mọi thiết bị: Máy Tính, iPad, iPhone, và Điện Thoại Thông Minh.

Phát Triển Cộng Đồng

Gây Dựng Gia Đình

Yêu Cầu Tham Gia Lớp Học Kinh Thánh

Lớp học Miễn Phí - bạn cần phải có tài khoản để tham gia

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Scroll to Top